Jihočeská filharmonie
Jihočeská filharmonie

Výběrové řízení

Výběrové řízení na pronájem a provozování prostoru hudební kavárny v budově Jihočeské filharmonie,Kněžská 411/6, České Budějovice.


Předmět vyhlášení

Pronájem a provozování nově zrekonstruovaných prostor hudební kavárny v přízemí Kostela sv. Anny. Tyto  prostory jsou vybaveny  novým provozním nábytkem, movitým inventářem a vybavením pro gastroprovoz a jsou neoddělitelnou součástí pronajímaného prostoru.

 

Prostorové dispozice:

- Kavárna s kapacitou 31 míst k sezení - 53,5 m2

- Přípravna (bar) - 16,8 m2

- Sklad 8,5 m2

Celkem 78,8 m2.

Dále je možnost využít prostory dvorku -  153m2 .

Provoz

- celoroční

- od pondělí do pátku,  případně podle dohody  v sobotu, v neděli a ve svátek

- v dopoledních, odpoledních a ve večerních hodinách

- struktura návštěvníků akcí Jihočeské filharmonie se v průběhu dne mění podle aktuálního programu, např. dopoledne bývají školní představení nebo veřejné generálky, večer jsou hlavní představení.

 

Požadavky a podmínky vyhlašovatele

- Výše nájemného dle nabídky, dohodou. Nájemné za kalendářní měsíc  je splatné předem, nejpozději však do 5. dne daného kalendářního měsíce.

- Zálohy na el. energii, vodné a stočné a topení, svoz odpadů nejsou v ceně nájmu zahrnuty, budou čtvrtletně vyúčtovávány.

- Minimální požadovaná provozní doba kavárny: pondělí až pátek  od 8:00 do 22:00, sobota, neděle a svátky  od 10:00 do 22:00 – může být upraveno po dohodě mezi provozovatelem hudební kavárny a Jihočeskou filharmonií . Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  v konkrétním případě a v dohodě s nájemníkem provoz hudební kavárny prodloužit či naopak omezit.

- Účel využití

  • provozování hudební kavárny  jak pro návštěvníky kostela sv. Anny, tak i  pro veřejnost
  • zajištění cateringových služeb pro interní potřeby filharmonie (obsluha při tiskových konferencích, významných návštěvách, slavnostních koncertech )
  • zajištění doprovodného hudebního programu s důrazem na kvalitu reprodukované i živě prováděné hudby v rozpětí klasika, jazz a další kvalitní žánry ( dramaturgie je vždy konzultována předem s pronajímatelem ). Její představu zájemce uvede v přihlášce do výběrového řízení. Uzavřená nájemní smlouva nepředstavuje exkluzivitu pro  zajištění těchto služeb pro interní potřeby vyhlašovatele nájemcem.

- Nájemce užíváním předmětu nájmu zajistí kvalitní provoz (vysoký provozní standard) na úrovni odpovídající potřebám profesionálního kulturního zařízení (personál, služby, sortiment  a vystupování personálu). Prvotřídní kvalita, invence při výběru a struktuře nabízeného sortimentu jsou podmínkou.

- Provoz kavárny jakož i přilehlých prostor bude nekuřácký.

- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ovlivňovat, omezit nebo upravit nabídku sortimentu.

- Nájemce musí akceptovat, že veškeré reklamní nápisy, poutače apod. podléhají předchozímu schválení pronajímatelem a jejich grafická podoba musí být v souladu s prezentací dalších součástí působiště JF.

- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného o index průměrné míry inflace ( v případě uzavření smlouvy na neurčitou dobu ).

- Nájemce na své náklady zařídí denní úklid pronajímaných  prostor včetně poskytnutých sociálních zařízení.

 

Kvalifikační předpoklady uchazeče (právnická či fyzická osoba podnikající)

- Uchazeč doloží kopii živnostenského listu k provozování hostinské činnosti, případně výpis z Obchodního rejstříku

- Uchazeč doloží, že proti němu není vedeno exekuční ani insolvenční řízení, či v posledních 3 letech vůči němu nebyl prohlášen konkurz či povolena reorganizace, a to i v případě, že v tomto období byl zájemce v pozici statutárního orgánu nebo byl členem statutárního orgánu právnické osoby (lze i čestným prohlášením)

- Minimálně roční praxe v oboru v předchozích 3 letech – žadatel doloží čestným prohlášením včetně referencí a kontaktů

 

Kritéria výběru

Nabídky budou hodnoceny podle:

- Nabízená výše nájemného  - váha 60%

- Podnikatelského záměru (způsob provozní součinnosti s pronajímatelem, rozsah sortimentu kavárny, dramaturgický plán provozu hudební kavárny ) – váha 40%

 

Informace pro uchazeče

Nájemní smlouva bude uzavřena nejprve na dobu určitou v trvání jednoho roku s standardní výpovědní lhůtou 3 měsíců a v případě oboustranné spokojenosti pak může být uzavřena smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Prohlídku prostor je možné zajistit po předchozí domluvě s K. Postlovou na tel. 603 202 433 nebo emailu postlova@jcfilharmonie.cz .

Podepsané nabídky zasílejte nebo doručte do 30. dubna 2019 včetně na adresu Jihočeská filharmonie, Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice (rozhoduje datum doručení).

Zalepenou obálku s nabídkou označte nadpisem: “Výběrové řízení na pronájem kavárny 2019 ”, NEOTVÍRAT!

Nabídka v obálce bez označení nebo nabídka doručená po uplynutí výše uvedeného termínu nebude zařazena do výběru, stejně jako nabídka uchazeče, který nesplnil nebo nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů nebo předložil neúplnou nabídku.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, kdykoliv do podpisu nájemní smlouvy toto zadávací řízení upravit nebo bez udání důvodu zrušit.

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni do 31.5.2019

Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů.

Požadované zahájení provozu v  prostorách baru je stanoveno na 1.7.2019, zahájení provozu v prostorách hudební kavárny je požadováno do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy, nedomluví-li se vyhlašovatel a nájemce jinak.

 

V Českých Budějovicích dne 3.4.2019

Otakar Svoboda, ředitel Jihočeské filharmonie


CZ EN